Close
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto rezervačním formuláři (dále jen formulář) správcem RUNAWAY s.r.o., se sídlem Parléřova 74/7, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 27404218 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost RUNAWAY, s.r.o., IČO: 27404218, se sídlem Praha 6, Břevnov, Parléřova 74/7, PSČ: 169 00 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté nám při objednávce a/nebo nákupu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících pro potřeby vyřizování objednávek na základě jakého právního důvodu údaje zpracováváme, k jakým konkrétním účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva. Veškeré podrobnosti, zejména o dalších účelech a způsobech zpracování, době zpracování, jakož i o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, naleznete také na www.runaway.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

A. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
 3. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu;
A.1 ZASÍLÁNÍ NABÍDEK NA MÍRU A CÍLENÉ REKLAMY

Pokud nám svůj souhlas udělíte při návštěvě naší webové stránky, budeme Vás informovat o akcích a novinkách, avšak maximálně 4 x ročně.

A.2 S KÝM DATA SDÍLÍME

Pokud nám udělíte svůj souhlas, vaše údaje údaje budeme sdílet se společnostmi:

 • RUNDALL s.r.o. Nám. Interbrigády 815/6, Praha 6, Česká Republika
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountain View
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin
B. PROČ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?

1. Pokud u nás vytvoříte objednávku nebo u nás nakoupíte

Pokud na stránkách www.runaway.cz nakoupíte, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách primárně za účelem plnění našich smluvních povinností (dodávka objednaných produktů).Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

2. Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat pouze našich produktů a služeb.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, jakož i údaje o Vašich objednávkách, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o slevových akcích či jiných nabídkách,

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo e-mailem odmítnout exitgame@runaway.cz

C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?“ Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu
 3. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás;
 4. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů, v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi;
 5. poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním zásilek (katalogu a jiných sdělení), včetně zejména jejich doručovatelů.
D. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve všech případech zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání zboží nebo služeb, nebo při komunikaci s námi například prostřednictvím telefonních hovorů.

E. Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? Můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat standardních smluvní doložky vydané Evropskou komisí, dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu a na stránkách www.runaway.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytl); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete na nás obracet:

 1. prostřednictvím e-mailu na následující adresu exitgame@runaway.cz,
  nebo
 2. telefonicky na čísle 602 666 668

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.